Inhalt anspringen

Stadt Offenbach

Mehrsprachige Informationen bei einem Covid-19-Verdacht bei Kindern

BOSANSKI

Prehlada ili COVID-19?

Informacije za sve gradske i vangradske vrtiće, škole, dadilje, roditelje i pedijatre u gradu Offenbachu kod sumnje u Covid 19*

Aktualna pravila

Prema 2. Pravilniku o koroni savezne države Hessen, cjelodnevni vrtići, dadilje i škole ne smiju se posjećivati ako dijete ili članovi istog domaćinstva (braće i sestre) pokazuju simptome oboljenja od COVID-19. U nastavku će upotreba riječi „cjelodnevni vrtić“ imati isto značenje kao i riječi dadilje i škole.

Koji su simptomi bolesti COVID-19?

Nažalost, kod Covid-19 nema sigurnih i jasnih znakova bolesti, u početku sliči drugim prehladama.

Na sastanku s predstavnicima pedijatara u Offenbachu 10.07.2020. godine uz konsultaciju s Gradskom službom za zdravstvo utvrđeno je:

Roditelji moraju obratiti pažnju na sljedeće u slučaju blagih simptoma i temperature

Kod bolesne i boležljive djece roditelji bi trebali ujutro izmjeriti temperaturu termometrom rektalno. (Termometar možete kupiti npr. u DM-u, Rossmannu ili u apoteci.)

 • "Normalna" tjelesna temperatura smatra se od 36,2 do 37,7 °C izmjerena rektalno. Djeci bez simptoma bolesti sa "normalnom" temperaturom dopušteno je ići u vrtić.
 • "Malo povišena" tjelesna temperatura smatra se od 37,8 do 38,4 °C izmjerena rektalno. Djeca sa „malo povišenom“ temperaturom i bez daljnjih simptoma bolesti trebaju ostati kod kuće pod nadzorom 24 sata. Ako se temperatura sljedećeg dana vrati na normalu i nema daljnjih znakova bolesti, dijete može ponovo ići u vrtić i ne mora se predočiti liječnička potvrda. Takođe i djeca sa „malo povišenom“ temperaturom, koja kašlju ili imaju proljev, trebaju ostati kod kuće pod nadzorom 24 sata.

Ako se temperatura sljedećeg dana vrati na "normalnu" i ako nema daljnjih znakova bolesti, dijete može ponovo ići u vrtić i ne mora se predočiti ljekarska potvrda.

Ako i dalje traju simptomi bolesti ili groznica, obratite se svom porodičnom ljekaru ili pedijatru. Kada dijete ozdravi, morate  prije ponovne posjete vrtiću predočiti ljekarsku potvrdu. 

U slučaju GROZNICE roditelji moraju obratiti pažnju na sljedeće

 • Groznicom se smatra tjelesna temperatura viša od 38,5 stepeni Celzijusa izmjerena rektalno. Djeca sa groznicom i bez drugih simptoma bolesti trebaju ostati kod kuće pod nadzorom 48 sati - po potrebi, treba nazvati porodičnog ljekara ili pedijatra.
 • Ako temperatura ostane na normali naredna dva dana i ako nema daljnjih znakova bolesti, dijete može ponovo ići u vrtić i ne mora se predočiti liječnička potvrda.
 • Ako se pojave daljnji simptomi bolesti i / ili groznica se nastavi, obratite se svom porodičnom ljekaru ili pedijatru. Prije ponovnog posjeta vrtića mora se predočiti ljekarska potvrda.

Posebni izuzetak

Ako djetetu samo malo curi nos i inače je potpuno bez simptoma (nema groznice, nema bolova), može nastaviti ići u vrtić i ne mora se predočiti liječnička potvrda.

Ovo se odnosi na zdravu braće i sestre
U gore opisanim slučajevima, u kojima ljekar ili pedijatar treba pregledati bolesno dijete, a ljekarska se potvrda treba predočiti prije ponovne posjete vrtiću, obavezno je da, shodno 2. Pravilniku o koroni savezne države Hessen, zdrav brat ili sestra, koji žive u istom domaćinstvu, također ostanu kod kuće.

ñ    Služba za zdravstvo može u pojedinačnim slučajevima odrediti i druge zahtjeve.

Napomene za ustanove i ljekare

S predstavnicima pedijatara u Offenbachu dogovoreno je da će Gradska služba za zdravstvo preporučiti velikodušno izdavanje „ljekarske potvrde za primanje bolesničke naknade u slučaju bolesti djeteta“. Potvrde ljekara i pedijatara trebaju biti prihvaćeni od strane ustanova.

Napomene za ustanove

Gradska služba za zdravstvo i predstavnici pedijatara ne preporučuju redovna mjerenja temperature prilikom ulaska u ustanove.

Mjerenja temperature termometrima na čelu su neprecizna i često se ne podudaraju sa stvarnom temperaturom rektalno. Iz tog razloga su termometri za čelo nepogodni za primanje ili isključenje djece u nekoj od ustanova.

български

Хрема или COVID-19?

Указания при подозрение за Covid-19 за всички градски и извънградски детски градини, училища, детегледачки, родители и детски лекарки и лекари в град Офенбах*

Актуални правила

Според 2. на Наредбата на провинция Хесен за Corona, не е позволено да се посещават детски градини, детегледачки и училища, ако дете или членове на същото домакинство (братя и сестри) имат признаци на заболяване за COVID-19. По-долу думата “Детска градина” е с еднакво значение с детегледачки и училища.

Какви са признаците на заболяване за COVID-19?

За съжаление при COVID-19 няма сигурни и еднозначни признаци на заболяване, в началото е подобно както при другите простудни заболявания.

На обсъждане с представители на детските лекари на Офенбах на 10.7.2020 в съгласие с  градската здравна служба бе определено следното:

При леки симптоми и температура родителите трябва да съблюдават следното

При болни и често боледуващи деца родителите да измерват всяка сутрин в дупето с термометър температурата. (Термометър може да се купи напр. в DM, Rossmann или в аптеката.)

 • Нормалната“ телесна температура определено се измерва от 36,2 до 37,7°C в дупето. Деца без признак на заболяване с “нормална” температура могат да ходят на детска градина.
 • Леко повишена“ телесна температура определено се измерва от 37,8 до 38,4°C в дупето. Деца с “леко повишена” температура и без други признаци на заболяване трябва да останат 24 часа в къщи под наблюдение. При връщане към нормална температура до следващия ден и без други признаци на заболяване детето може отново да ходи на детска градина, без да е необходимо да представя медицинско свидетелство. Също деца с “леко повишена” температура, които имат кашлица или разстройство, трябва да останат 24 часа в къщи под наблюдение. 

При връщане към “нормална” температура до следващия ден и намаляване признаците на заболяване до следващия ден децата могат отново да ходят на детска градина, без да е необходимо да представят медицинско свидетелство.

Ако признаците на заболяване или температурата останат, се свържете с личния или детски лекар. Когато детето отново оздравее, преди посещение на детската градина трябва да представите медицинско свидетелство.

При ТЕМПЕРАТУРА родителите трябва да съблюдават това

 • Температурата се измерва в дупето определено като телесна температура по-висока от 38,5 градуса Целзий. Деца с температура и без други признаци на заболяване трябва да останат 48 часа в къщи под наблюдение - евентуално трябва да се позвъни на личния или детски лекар.
 • При връщане към нормална температура до по-следващия ден и без други признаци на заболяване детето може отново да ходи на детска градина, без да е необходимо да представя медицинско свидетелство.
 • Ако се появят допълнителни признаци на заболяване и/или температурата остане, се свържете с личния/детски лекар. Преди посещението на детската градина трябва да се представи медицинско свидетелство.

Особени изключения

Ако детето има само малко хрема и няма други оплаквания (няма температура, няма болки), детето може да продължи да ходи на детска градина, без да е необходимо представянето на медицинско свидетелство.

Това важи за здрави братя и сестри при децата
В горе описаните случаи, в които един лекар или детски лекар трябва да прегледа болното дете и трябва да бъде представено медицинско свидетелство преди повторното приемане, съгласно 2. на Наредбата на провинция Хесен за Corona, здравото дете от братята и сестрите, което живее в същото домакинство, трябва също така да остане в къщи.

ñ  В единични случаи здравната служба може да поставя различни изисквания.

Указания за институции и лекари

С представителите на детските лекари в Офенбах се обсъди, че великодушното издаване на “Медицинско свидетелство за получаване на обезщетение за болест при заболяване на дете” се препоръчва от градската здравна служба. Свидетелствата от лекари и детски лекари трябва се приемат от институциите.

Указания за институциите

Регулярно измерване на температурата при влизане в институциите не се препоръчва от градската здравна служба и представителите на детските лекари.

Измерванията на температурата с термометри за челото не са точни и често не съвпада с действителната температура в дупето. Заради това термометри за чело не са подходящи за включване или изключване в една институция.

ENGLISH

A cold or COVID-19?

Information on suspected Covid-19 for all urban and non-urban children’s day-care facilities, schools, childminders, parents and paediatricians in the city of Offenbach*

CURRENT REGULATIONS

In accordance with the 2nd Hessian Corona Ordinance, children may not attend kindergartens, childminding facilities or schools if the child or any members of the household in which they live (siblings) are exhibiting symptoms of COVID-19. Where the word “kindergarten” is used below it refers similarly to childminding facilities and schools.   

WHAT ARE THE SYMPTOMS OF COVID-19?

Unfortunately there are no clear symptoms that indicate COVID-19 with any certainty; initial symptoms are similar to those of the common cold.  

At a meeting with representatives of the paediatricians of Offenbach on 10.7.2020, the following was decided in consultation with the city Health Department:

WHAT PARENTS SHOULD DO IN THE EVENT OF MILD SYMPTOMS AND A SLIGHT TEMPERATURE

If children are sick or ailing, their parents must take a rectal reading of their temperature with a thermometer. (Thermometers can be purchased from, for instance, DM, Rossmann or a pharmacy.)

 • The “normal” body temperature measured rectally is defined as between 36.2 and 37.7°C. Children with no symptoms of illness who have a “normal” temperature may attend kindergarten.
 • A “slightly raised” body temperature measured rectally is defined as between 37.8 and 38.4°C. Children with a “slightly raised” temperature who are showing no further symptoms of illness should stay at home under observation for 24 hours. If the child’s temperature returns to normal by the next day and there are no further symptoms of illness the child may go back to kindergarten without having to produce a medical certificate. Children with a “slightly raised” temperature who are coughing or suffering from diarrhoea must also stay at home under observation for 24 hours.

If the temperature returns to “normal” and there are no symptoms of illness present by the next day, children may go back to kindergarten without having to produce a medical certificate.                                                                                                           If the child still has a temperature, or is still suffering from symptoms of illness, you should contact your GP or paediatrician. When the child is healthy once more, you must produce a medical certificate before the child can return to kindergarten.

WHAT PARENTS MUST DO IF THEIR CHILD HAS A FEVER

 • A fever is defined as a body temperature of more than 38.5°C when measured rectally. Children with a fever but with no further symptoms of illness should stay at home under observation for 48 hours — if necessary the GP or paediatrician should be called.
 • If the temperature returns to normal by the next but one day, and there are no further symptoms of illness, the child may go back to kindergarten without having to obtain a medical certificate.
 • If further symptoms develop and / or the child still has a fever, contact your GP / paediatrician. It will be necessary to produce a medical certificate before the child returns to kindergarten.

SPECIAL EXCEPTION

If the child just has a slight cold with no other symptoms (no fever, no pain), the child may return to kindergarten without having to produce a medical certificate.

THE PROCEDURE FOR HEALTHY SIBLINGS
In the cases described above, where a doctor or paediatrician needs to visit the sick child and a medical certificate has to be produced before a return to kindergarten, a healthy sibling who lives in the same household must, in accordance with the 2nd Hessian Corona Ordinance, also stay at home.   

ñ   In individual cases the Health Authority may make provisions that deviate from this.

INFORMATION FOR INSTITUTIONS AND DOCTORS

The recommendation for a broad issue of a “medical certificate for receipt of sick pay in the event of sickness of a child” was discussed with the representatives of the paediatricians of Offenbach. Certificates issued by doctors and paediatricians should be accepted by institutions.  

INFORMATION FOR INSTITUTIONS

Regular measurement of temperatures upon entering facilities is not recommended by the City Health Authority or by the paediatricians’ representatives. 

Temperature measurements using a forehead thermometer are imprecise and often do not correspond to the actual, rectal, temperature. Forehead thermometers are therefore not suitable for deciding whether a child should be allowed into or excluded from an institution.

FRANÇAIS

Rhume ou COVID-19?

Consignes en cas de suspicion d’infection au Covid-19 pour toutes les crèches, écoles, nourrices et pédiatres des secteurs publics et privés de la ville d’Offenbach ainsi que pour les parents*

RÈgles en vigueur

Conformément au 2d règlement du Land de Hesse concernant le coronavirus, les crèches, nourrices et écoles ne doivent pas être fréquentées si l’enfant ou des membres de son foyer (frères et sœurs) présentent des signes d’infection au COVID-19. Dans les pages suivantes, le terme « crèche » sera utilisé pour désigner les nourrices ainsi que les écoles.

Quels sont les symptÔmes d’une infection au COVID-19 ?

Le Covid-19 ne présente malheureusement pas un tableau clinique clair et univoque. Au début de l’infection, celui-ci ressemble à un rhume classique.

Communément avec l’Office municipal de la santé, la réunion du 10/07/2020 avec les représentants des pédiatres d’Offenbach a permis de statuer sur les points suivants.

Conduite à tenir par les parents en cas de symptÔmes lÉgers et de fiÈvre

Les parents doivent prendre le matin la température rectale de leurs enfants malades ou en train de tomber malade à l’aide d’un thermomètre. (Vous pouvez notamment vous procurer un thermomètre chez DM, Rossmann ou en pharmacie.)

 • Une température rectale considérée comme « normale» varie de 36,2 à 37,7°C. Les enfants ne présentant aucun symptôme de la maladie et avec une température « normale » peuvent aller à la crèche.
 • La température rectale est considérée comme « légèrement élevée» si elle varie de 37,8 à 38,4°C. Les enfants présentant une température légèrement élevée sans autre symptôme doivent rester 24 heures à la maison dans l’attente de l’évolution de leur état. Les enfants dont la température revient à la normale le jour suivant et ne présentant aucun autre symptôme peuvent retourner à la crèche sans obligation de présenter une attestation médicale. Les enfants présentant une température « légèrement élevée », toussant ou atteints de diarrhées doivent également rester 24 heures à la maison dans l’attente de l’évolution de leur état.

Les enfants dont la température revient à la « normale » et présentant un recul des symptômes le jour suivant peuvent retourner à la crèche sans obligation de présenter une attestation médicale.

Si les autres symptômes ou la fièvre persistent, contactez votre médecin ou votre pédiatre. Si votre enfant s’est rétabli, vous devrez présenter une attestation médicale avant de retourner à la crèche.

Conduite à tenir par les parents en cas de FIÈVRE

 • La fièvre est attestée lorsque la température rectale est supérieure à 38,5°C. Les enfants présentant de la fièvre sans aucun autre symptôme doivent rester 48 heures à la maison dans l’attente de l’évolution de leur état. Il convient le cas échéant de contacter le médecin ou le pédiatre.
 • Les enfants dont la température revient à la normale après 48 heures et ne présentant aucun autre symptôme peuvent retourner à la crèche sans obligation de présenter une attestation médicale.
 • Si d’autres symptômes surviennent ou si la fièvre persiste, contactez votre médecin ou votre pédiatre. Vous devrez dans ce cas présenter une attestation médicale avant de retourner à la crèche.

Exceptions

Si votre enfant souffre d’un simple rhume sans présenter d’autres symptômes (pas de fièvre ni de douleur), celui-ci peut continuer d’aller à la crèche sans obligation de présenter une attestation médicale.

Pour les frÈres et sœurs en bonne santÉ
Dans les cas décrits ci-dessus et dans lesquels le médecin ou le pédiatre doit ausculter l’enfant malade et où une attestation médicale est nécessaire avant de retourner à la crèche, le 2d règlement du Land de Hesse concernant le coronavirus prévoit que les frères et sœurs en bonne santé et vivant dans le même foyer restent eux aussi à la maison.

ñL’Office municipal de la santé peut décider des exceptions dans certains cas.

Consignes pour les Établissements et les mÉdecins

Les représentants des pédiatres d’Offenbach ont demandé à l’Office municipal de la santé de recommander la mise à disposition massive d’une « attestation médicale pour le versement d’une indemnité en cas de maladie d’un enfant ». Les établissements doivent accepter les attestations des médecins et des pédiatres.

Consignes pour les Établissements

L’Office municipal de la santé ainsi que les représentants des pédiatres ne recommandent pas les prises de températures systématiques à l’entrée des établissements.

Les prises des températures avec des thermomètres frontaux sont peu précises et diffèrent souvent des températures rectales. Les thermomètres frontaux ne sont donc pas adaptés pour accepter ou refuser l’accès d’un enfant à un établissement.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Συνάχι ή COVID-19;

Συμβουλές σε περίπτωση υποψίας Covid-19 για όλους τους δημοτικούς και μη δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, σχολεία, άτομα ασχολούμενα με την ημερήσια φύλαξη παιδιών, γονείς και παιδιάτρους στο δήμο του Όφενμπαχ*

Ισχύοντες κανόνες

Σύμφωνα με το 2ο Διάταγμα της Έσσης σχετικά με τον κορωνοϊό, δεν επιτρέπεται η επίσκεψη των παιδικών σταθμών, των ατόμων ημερήσιας φύλαξης παιδιών και των σχολείων, αν το παιδί ή τα άτομα της οικογένειας που μένουν στο ίδιο σπίτι (αδέλφια) έχουν συμπτώματα της ασθένειας. Στο κείμενο που ακολουθεί με τη λέξη «παιδικός σταθμός» θα εννοούνται επίσης τα άτομα ημερήσιας φύλαξης παιδιών και τα σχολεία.

Ποιες είναι οι ενδείξεις νόσησης με COVID-19;

Δυστυχώς στον Covid-19 δεν υπάρχουν σίγουρα και σαφή συμπτώματα της ασθένειας: αρχικά μοιάζει με κρυολόγημα. Σε μία σύσκεψη με εκπροσώπους των παιδιάτρων του Όφενμπαχ στις 10-07-2020 καθορίστηκαν σε συνεννόηση με τη Δημοτική Υγειονομική Υπηρεσία τα εξής:

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς σε περίπτωση ελαφρών συμπτωμάτων και πυρετού

Σε άρρωστα παιδιά και παιδιά με επίμονη αδιαθεσία οι γονείς πρέπει να μετρούν τη θερμοκρασία τους με θερμόμετρο στον ποπό. (Θερμόμετρα υπάρχουν π.χ. στο Ντε Εμ, το Ρόσμαν και τα φαρμακεία.)

 • Ως «φυσιολογική» ορίζεται η θερμοκρασία σώματος από 36,2 έως 37,7°C με μέτρηση στον ποπό. Παιδιά χωρίς συμπτώματα και με «κανονική» θερμοκρασία επιτρέπεται να πάνε στον παιδικό σταθμό.
 • Ως «ελαφρώς αυξημένη» ορίζεται η θερμοκρασία σώματος από 37,8 μέχρι 38,4°C με μέτρηση στον ποπό. Παιδιά με «ελαφρώς αυξημένη» θερμοκρασία και χωρίς περαιτέρω συμπτώματα πρέπει να μείνουν 24 ώρες στο σπίτι για παρακολούθηση. Αν η θερμοκρασία επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα μέχρι την επόμενη μέρα και χωρίς περαιτέρω συμπτώματα, το παιδί επιτρέπεται να πάει πάλι στον παιδικό σταθμό, χωρίς να πρέπει να υποβληθεί ιατρική βεβαίωση. Επίσης, παιδιά με «ελαφρώς αυξημένη» θερμοκρασία, που έχουν βήχα ή διάρροια, πρέπει να μείνουν 24 ώρες στο σπίτι για παρακολούθηση. Αν η θερμοκρασία επανέλθει στα «φυσιολογικά» επίπεδα και τα συμπτώματα υποχωρήσουν μέχρι την επόμενη ημέρα, τα παιδιά επιτρέπεται να πάνε πάλι στον παιδικό σταθμό, χωρίς να πρέπει να υποβληθεί ιατρική βεβαίωση.

Σε περίπτωση που τα συμπτώματα ή ο πυρετός επιμείνουν, επικοινωνήστε με τον οικογενειακό σας γιατρό ή τον παιδίατρο. Όταν το παιδί είναι πάλι υγιές, πρέπει να υποβάλετε ιατρική βεβαίωση πριν το στείλετε στον παιδικό σταθμό.

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς σε περίπτωση ΠΥΡΕΤΟΥ

 • Ως πυρετός ορίζεται η θερμοκρασία σώματος που υπερβαίνει τους 38,5 βαθμούς Κελσίου με μέτρηση στον ποπό. Παιδιά με πυρετό και χωρίς περαι-τέρω συμπτώματα πρέπει να μείνουν στο σπίτι 48 ώρες για παρακολούθηση - και εν ανάγκη να υπάρξει επικοινωνία με τον οικογενειακό ιατρό ή τον παιδίατρο.
 • Αν η θερμοκρασία επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα μέχρι την μεθεπόμενη ημέρα και χωρίς περαιτέρω συμπτώματα, το παιδί μπορεί να πάει πάλι στον παιδικό σταθμό, χωρίς να πρέπει να υποβληθεί ιατρική βεβαίωση.
 • Σε περίπτωση που εμφανιστούν περαιτέρω συμπτώματα και/ ή ο πυρετός επιμείνει, επικοινωνήστε με τον οικογενειακό σας γιατρό/ παιδίατρο. Πριν ξαναπάει το παιδί στον παιδικό σταθμό, πρέπει να υποβληθεί ιατρική βεβαίωση.

Εξαίρεση

Αν το παιδί έχει μόνο λίγο συνάχι και κατά τ’ άλλα δεν παρουσιάζει άλλες ενοχλήσεις (πυρετό, πόνους), επιτρέπεται να συνεχίσει να πηγαίνει στον παιδικό σταθμό, χωρίς να πρέπει να υποβληθεί ιατρική βεβαίωση.

Τι ισχύει για υγιή αδέλφια
Στις παραπάνω περιγραφόμενες περιπτώσεις, στις οποίες ο γιατρός ή ο παιδίατρος πρέπει να εξετάσει το άρρωστο παιδί και να χορηγήσει ιατρική εξέταση, πριν ξανα-γίνει δεκτό στον παιδικό σταθμό, πρέπει σύμφωνα με το 2ο Διάταγμα της Έσσης σχετικά με τον κορωνοϊό να παραμείνουν στο σπίτι και τα υγιή αδέλφια που ζουν στο ίδιο σπίτι.

ñ   Σε μεμονωμένες περιπτώσεις η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να δώσει οδηγίες που παρεκκλίνουν από το παρόν φυλλάδιο.

Οδηγίες για Ιδρύματα και Γιατρούς

Κατόπιν διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των παιδιάτρων του Όφενμπαχ η Δημοτική Υγειονομική Υπηρεσία συνιστά τη γενναιόδωρη έκδοση «ιατρικών βεβαιώσεων για τη χορήγηση επιδόματος ασθενείας σε περίπτωση νόσησης ενός τέκνου». Τα ιδρύματα θα δέχονται τις βεβαιώσεις γιατρών και παιδιάτρων.

Οδηγίες για Ιδρύματα

Η Υγειονομική Υπηρεσία και οι παιδίατροι δεν συνιστούν τις τακτικές μετρήσεις της θερμοκρασίας κατά την είσοδο στα ιδρύματα. Οι μετρήσεις της θερμοκρασίας με θερμόμετρα μετώπου είναι ανακριβείς και συχνά δεν συμφωνούν με την πραγματική θερμοκρασία στον ποπό. Γι’ αυτόν το λόγο, τα θερμόμετρα μετώπου δεν είναι κατάλληλα για την άδεια ή την απαγόρευση εισόδου παιδιών στα ιδρύματα.

ITALIANO

Raffreddore oppure COVID-19?

Indicazioni per i casi sospetti di Covid-19 per tutti gli asili e le scuole comunali e privati, Tagesmutter, genitori e pediatri/e della città di Offenbach

Regole in vigore

In base alla seconda ordinanza sul coronavirus emessa dall’Assia, non è consentito frequentare asili, Tagesmutter e scuole se il/la bambino/a o le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare (fratelli e sorelle) mostrano segni di contagio da COVID-19. Nel resto del documento la parola “asili” verrà utilizzata per comprendere anche Tagesmutter e scuole.

Quali sono i sintomi da COVID-19?

Purtroppo, in caso di Covid-19 non vi sono sintomi chiari e sicuri, all’inizio, infatti, i sintomi sono gli stessi dati da altre patologie da raffreddamento.

Dopo un colloquio con i rappresentanti dei/delle pediatri/e di Offenbach avvenuto il 10-07-2020, insieme all’Ufficio igiene comunale (Stadtgesundheitsamt) è stato stabilito quanto segue:

A cosa devono fare attenzione i genitori in caso di febbre e sintomi lievi

In caso di bambini/e ammalati/e e cagionevoli, al mattino i genitori devono misurare la temperatura anale (nel sederino) con un termometro. (È possibile acquistare un termometro in negozi come ad es. DM e Rossmann oppure in farmacia).

 • La temperatura corporea anale “normale” va da 36,2 a 37,7°C. I/le bambini/e senza sintomi della malattia e con una temperatura “normale” possono andare all’asilo.
 • La temperatura corporea anale “leggermente in rialzo” va da 37,8 a 38,4°C. I/le bambini/e con una temperatura “leggermente in rialzo” e senza ulteriori sintomi della malattia devono rimanere 24 ore a casa in osservazione. In caso di ritorno a una temperatura normale entro il giorno successivo e in assenza di ulteriori sintomi della malattia, il/la bambino/a può ritornare all’asilo senza bisogno di un certificato medico. Anche i/le bambini/e con una temperatura “leggermente in rialzo” e che presentano tosse o diarrea devono rimanere 24 ore a casa in osservazione.

In caso di ritorno a una temperatura “normale” e della scomparsa dei sintomi della malattia entro il giorno successivo, il/la bambino/a può ritornare all’asilo senza bisogno di un certificato medico.

Se i sintomi della malattia o la febbre permangono, mettetevi in contatto con il medico di famiglia o il/la pediatra. Quando il/la bambino/a è guarito/a, per tornare all’asilo è necessario presentare un certificato medico.

A cosa devono fare attenzione i genitori in caso di FEBBRE

 • La febbre viene definita come la temperatura corporea anale superiore a 38,5 gradi Celsius. I/le bambini/e con febbre e senza ulteriori sintomi della malattia devono restare in osservazione a casa per 48 ore, eventualmente è possibile chiamare il medico di famiglia o il/la pediatra.
 • In caso di ritorno a una temperatura normale entro due giorni successivi e in assenza di ulteriori sintomi della malattia, il/la bambino/a può ritornare all’asilo senza bisogno di un certificato medico.
 • Se si presentano altri sintomi della malattia e/o la febbre permane, mettetevi in contatto con il medico di famiglia o il/la pediatra. Per tornare all’asilo è necessario presentare un certificato medico.

Casi particolari

Se il/la bambino/a ha solo il raffreddore e non accusa nessun disturbo (assenza di febbre e di dolore), può tornare all’asilo senza dover presentare un certificato medico.

Questo vale per fratelli e sorelle sani
Nei casi descritti in precedenza, quando un medico o un/a pediatra deve visitare il/la bambino/a malato/a ed è necessario presentare un certificato medico per la riammissione, in base alla seconda ordinanza sul coronavirus emessa dall’Assia, anche un fratello o una sorella sani che vivono nella stessa abitazione devono rimanere a casa.

ñÈ possibile che l’ufficio igiene dia indicazioni diverse in caso di situazioni particolari.

Indicazioni per le strutture e i medici

Con i rappresentanti dei/delle pediatri/e di Offenbach si è discusso dell’istituzione di un “Certificato medico per ottenere l’indennità di malattia in caso di malattia di un/a figlio/a” (“Ärztlichen Bescheinigung für den Bezug von Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes”), proposta dall’ufficio igiene. Le strutture sono tenute ad accettare i certificati prodotti da medici e pediatri/e.

Indicazioni per le strutture

L’ufficio igiene e i rappresentanti dei/delle pediatri/e sconsigliano di misurare la temperatura all’ingresso delle strutture.

Le misurazioni della temperatura eseguite con termometri frontali sono imprecise e spesso non coincidono con la temperatura anale effettiva. I termometri frontali non sono quindi adatti per stabilire l’ammissione o l’esclusione dei/delle bambini/e da una struttura.

POLSKI

Katar czy COVID-19?

Zalecenia odnośnie podejrzenia zakażenia Covid-19 dla wszystkich miejskich i niemiejskich ośrodków opieki dziennej nad dziećmi, szkół, domów opieki nad dziećmi, rodziców i pediatrów w mieście Offenbach*.

Obowiązujące przepisy

Zgodnie z 2. Heskim Rozporządzeniem dot. epidemii koronawirusa do przedszkoli, domów opieki i szkół nie można uczęszczać, jeśli dziecko lub członkowie tej samej rodziny (rodzeństwo) wykazują oznaki COVID-19 . W dalszej części słowo „placówka opiekuńcza” (Kita) używane jest jako synonim dla przedszkoli, domów opieki nad dziećmi i szkół.

Jakie są oznaki chorobowe COVID-19?

Niestety nie ma pewnych i wyraźnych oznak chorobowych w przypadku Covid-19. Początkowo są one podobne do innych chorób przeziębieniowych.

Na spotkaniu z przedstawicielami pediatrów z Offenbach w dniu 10.07.2020 r. w porozumieniu z Miejskim Wydziałem ds. Zdrowia ustalono:

Rodzice muszą przestrzegać poniższych zaleceń w przypadku łagodnych objawów chorobowych i gorączki

U dzieci chorych i podatnych na choroby rodzice powinni mierzyć temperaturę rano termometrem między pośladkami. (Termometr można nabyć w drogerii np. DM, Rossmann lub w aptece.)

 • Przyjmuje się, że „normalna” temperatura ciała mierzona między pośladkami wynosi od 36,2 do 37,7°C. Dzieci bez objawów chorobowych z „normalną” temperaturą mogą udać się do placówki opiekuńczej.
 • Przyjmuje się, że „lekko podwyższona” temperatura ciała mierzona między pośladkami wynosi od 37,8 do 38,4°C. Dzieci z „lekko podwyższoną” temperaturą i bez innych objawów chorobowych powinny pozostać pod obserwacją w domu przez 24 godziny. Jeśli temperatura wróci do normy następnego dnia i nie ma innych objawów chorobowych, dziecko może wrócić do placówki opiekuńczej bez konieczności przedstawiania zaświadczenia lekarskiego. Dzieci z „lekko podwyższoną” temperaturą, które kaszlą lub mają rozwolnienie, powinny pozostać pod obserwacją w domu przez 24 godziny.

Jeśli do następnego dnia temperatura wróci do normy i ustąpią inne objawy chorobowe, dzieci mogą wrócić do placówki opiekuńczej bez konieczności przedstawiania zaświadczenia lekarskiego.

Jeśli objawy chorobowe lub gorączka utrzymują się, należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub pediatrą. Jeśli dziecko wróciło do zdrowia, przed pójściem do placówki opiekuńczej należy przedstawić zaświadczenie lekarskie.

Rodzice muszą przestrzegać poniższych zaleceń w przypadku GORĄCZKI

 • Przyjmuje się, że gorączka występuje, gdy temperatura ciała mierzona między pośladkami jest wyższa niż 38,5 stopnia Celsjusza. Dzieci z gorączką i bez innych objawów chorobowych powinny pozostawać przez 48 godzin w domu na obserwacji – w razie potrzeby należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub pediatrą.
 • Jeśli po dwóch dniach temperatura wróci do normy i nie ma innych objawów chorobowych, dziecko może wrócić do placówki opiekuńczej bez konieczności przedstawiania zaświadczenia lekarskiego.
 • Jeśli pojawią się inne objawy chorobowe i/lub gorączka utrzyma się, należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym/pediatrą. Przed pójściem do placówki opiekuńczej należy przedstawić zaświadczenie lekarskie.

Szczególny wyjątek

Jeśli dziecko ma tylko lekki katar, a poza tym nie ma innych objawów (brak gorączki, brak bólu), może nadal uczęszczać do placówki opiekuńczej bez konieczności przedstawiania zaświadczenia lekarskiego.

Poniższe zalecenia dotyczą zdrowego rodzeństwa
W wyżej opisanych przypadkach, w których lekarz lub pediatra ma zbadać chore dziecko i przedstawić zaświadczenie lekarskie przed ponownym pójściem do placówki opiekuńczej, zgodnie z 2. Heskim Rozporządzeniem dot. epidemii koronawirusa rodzeństwo mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym musi również pozostać w domu.

ñ   W indywidualnych przypadkach Wydział Zdrowia może wprowadzić inne wymagania.

Zalecenia dla placówek opiekuńczych i lekarzy

Z przedstawicielami pediatrów w Offenbach ustalono, że Miejski Wydział Zdrowia zaleca łatwość w uzyskiwaniu „zaświadczeń lekarskich w celu otrzymania zasiłku chorobowego w przypadku choroby dziecka”. Zaświadczenia od lekarzy i pediatrów muszą być akceptowane przez placówki opiekuńcze.

Zalecenia dla placówek opiekuńczych

Regularne pomiary temperatury przy wejściu do placówek nie są zalecane przez Miejski Urząd Zdrowia i przedstawicieli pediatrów.

Pomiary temperatury dokonywane termometrami czołowymi są niedokładne i często nie odpowiadają rzeczywistej temperaturze mierzonej między pośladkami. Termometry czołowe nie są zatem odpowiednie do dopuszczania lub wykluczania dzieci z placówki.

ROMÂNĂ

Răceală sau COVID-19?

Indicații pentru suspiciunea de Covid-19 pentru toate grădinițele de stat și private, școli, crește, părinți și medici pediatri din orașul Offenbach*

REGULI ACTUALE

Conform celui de-al doilea regulament Corona din Hessen, grădinițele, creșele și școlile nu trebuie frecventate dacă copilul sau aparținătorul aceleiași gospodării (frați) prezintă simptome de boală pentru COVID-19. În continuare cuvântul ”grădiniță” va avea aceeași semnificație cu creșele și școlile.

Care sunt simptomele de boală pentru COVID-19?

Din păcate în cazul Covid-19 nu există simptome sigure și clare de boală, la început este la fel ca și în cazul altor răceli.

În cadrul unei ședințe cu reprezentanții medicilor pediatri din Offenbach din data de 10.07.2020 s-au stabilit următoarele după consultarea direcției sanitare:

PĂRINȚII TREBUIE SĂ IA ÎN CONSIDERARE URMĂTOARELE ÎN CAZUL SIMPTOMELOR UȘOARE ȘI A TEMPERATURII

În cazul copiilor bolnavi și cu simptome de boală părinții trebuie să măsoare temperatura dimineața cu un termometru rectal. (termometrul poate fi achiziționat de ex. de la DM, Rossmann sau de la farmacie.)

 • Temperatura „normală“ a corpului se află între 36,2 și 37,7°C măsurată rectal. Copii fără simptome de boală cu temperatură „normală“ pot merge la grădiniță sau școală.
 • Temperatura „ușor ridicată“ a corpului este între 37,8 și 38,4°C măsurată rectal. Copii cu o temperatură „ușor ridicată“ și fără alte simptome de boală trebuie să rămână acasă sub observație 24 de ore. La revenirea la temperatura normală până a doua zi sau dacă nu există simptome de boală copilul poate merge mai departe la grădiniță fără a prezenta o adeverință medicală. Chiar și copii cu o temperatură „ușor crescută“ care tușesc sau au diaree trebuie să rămână acasă sub observație 24 de ore.

După revenirea la temperatura „normală“ și dispariția simptomelor de boală până în ziua următoare copii pot merge din nou la grădiniță sau la școală fără a prezenta o adeverință medicală.

Dacă simptomele de boală sau temperatura persistă, contactați medicul de familie sau medicul pediatru. După ce copilul se însănătoșește, trebuie să prezentați o adeverință medicală înainte de a veni la grădiniță sau la școală.  

 

          ÎN CAZ DE FEBRĂ PĂRINȚII TREBUIE SĂ IA ÎN CONSIDERARE URMĂTOARELE

 • Febra este definită ca fiind temperatura corporală mai ridicată de 38,5 grade măsurată rectal. Copii cu febră și fără alte simptome de boală trebuie să rămână acasă sub observație – după caz trebuie contactat medicul de familie sau medicul pediatru.
 • În cazul revenirii la temperatura normală până în ziua următoare și fără simptome de boală copilul are voie să meargă la grădiniță sau școală fără a prezenta o adeverință medicală.
 • Dacă apar alte simptome de boală și / sau febra persistă, contactați medicul de familie/pediatrul. Trebuie prezentată o adeverință medicală înainte de a reveni la grădiniță sau la școală.

EXCEPȚII SPECIALE

Dacă copilul este ușor răcit și nu prezintă alte simptome (fără febră, fără dureri), copilul poate continua să meargă la grădiniță, scoală fără a trebui să prezinte un certificat medical.

ACEST LUCRU ESTE VALABIL PENTRU FRAȚII SĂNĂTOȘI
În cazurile descrise mai sus în care un medic sau un pediatru trebuie să consulte copilul bolnav și acesta trebuie să prezinte o adeverință medicală, fratele sănătos care locuiește în aceeași gospodărie trebuie să rămână acasă conform celui de-al doilea regulament din Hessen privind Corona.

ñ   În cazuri individuale direcția de sănătate poate face precizări de excepție.

INDICAȚII PENTRU INSTITUȚII ȘI MEDICI

S-a discutat cu reprezentanții medicilor pediatri din Offenbach că se recomandă emiterea generoasă a unei „Adeverințe medicale pentru concediul medical în cazul îmbolnăvirii copilului” de către direcția sanitară. Certificatele medicale emise de medici și pediatri trebuie acceptate de către instituții.

INDICAȚII PENTRU INSTITUȚII

Măsurarea regulată a temperaturii la intrarea în instituții nu este recomandată de direcția sanitară sau de reprezentanții medicilor pediatrii.

Măsurarea temperaturii termometrele de frunte nu este precisă și nu corespunde temperaturii rectale. Termometrele de frunte nu sunt recomandate pentru includerea sau excluderea copiilor într-o instituție școlară.

СРПСКИ

Прехлада или COVID-19?

Информације за све градске и изванградске вртиће, школе, дадиље, родитеље и педијатре у граду Офенбаху код сумње у Covid-19*

АКТУАЛНА ПРАВИЛА

Према 2.  Хесишком правилнику о корони, целодневни вртићи, дадиље и школе не смеју се посећивати уколико дете или чланови истог домаћинства (браће и сестре) показују симптоме оболења од COVID-19. У наставку ће употреба речи „целодневни вртић“ имати исто значење као и речи дадиље и школе.

КОЈИ СУ СИМПТОМИ БОЛЕСТИ COVID-19?

Нажалост, код Covid-19 нема поузданих и јасних знакова болести, у почетку је слична другим прехладама.

На састанку с представницима педијатара у Офенбаху 10.07.2020. године уз консултацију с Градским заводом за здравство утврђено је:

РОДИТЕЉИ МОРАЈУ ДА ОБРАТЕ ПАЖЊУ НА СЛЕДЕЋЕ У СЛУЧАЈУ БЛАГИХ СИМПТОМА И ТЕМПЕРАТУРЕ

Код болесне и болежљиве деце родитељи би требали ујутро да измере температуру термометром ректално. (Термометар можете да купите нпр. у дрогеријама DM, Rossmann или у апотеци.)

 • "Нормална" телесна температура дефинише се од 36,2 до 37,7°C измерена ректално. Деци без симптома болести са "нормалном" температуром допуштено је да иду у вртић.
 • "Благо повишена" телесна температура дефинише се од 37,8 до 38,4°C измерена ректално. Деца са „благо повишеном“ температуром и без додатних симптома болести треба да остану код куће под надзором 24 часа. Уколико се температура следећег дана врати на нормалу и нема додатних знакова болести, дете може поново да иде у вртић и не мора се поднети лекарско уверење. Такође и деца са „мало повишеном“ температуром, која кашљу или имају пролив, треба да остану код куће под надзором 24 часа.

Уколико се температура врати на "нормалну" и до наредног дана нема додатних знакова болести, дете може поново да иде у вртић и не мора се поднети лекарско уверење.

Ако и даље трају симптоми болести или грозница, обратите се свом породичном лекару или педијатру. Када дете оздрави, морате пре посете вртићу поднети лекарско уверење.

У СЛУЧАЈУ ГРОЗНИЦЕ РОДИТЕЉИ МОРАЈУ ОБРАТИТИ ПАЖЊУ НА СЛЕДЕЋЕ

 • Грозницом се дефинише телесна температура виша од 38,5 степени Целзијуса измерена ректално. Деца са грозницом и без додатних симптома болести треба да остану код куће под надзором 48 часова - по потреби, треба назвати породичног лекара или педијатра.
 • Уколико се температура у року од два дана дана врати на нормалу и нема додатних знакова болести, дете може поново да иде у вртић и не мора се поднети лекарско уверење.
 • Ако се појаве додатни симптоми болести и / или грозница се настави, обратите се свом породичном лекару или педијатру. Пре посете вртићу мора се поднети лекарско уверење.

Посебни изузетак

Ако детету само мало цури нос и иначе је потпуно без симптома (нема грознице, нема болова), може наставити да иде у вртић и не мора се поднети лекарско уверење.

ОВО СЕ ОДНОСИ НА ЗДРАВУ БРАЋЕ И СЕСТРЕ
У горе описаним случајевима, у којима лекар или педијатар треба да прегледа болесно дете, а лекарска се потврда треба поднети пре посете вртићу, обавезно је да, сходно 2.  Хесишком правилнику о корони, здрав брат или сестра, који живе у истом домаћинству, такође остану код куће.

ñ   Завод за здравство може у појединим случајевима да одреди и друге захтеве.

НАПОМЕНЕ ЗА УСТАНОВЕ И ЛЕКАРЕ

С представницима педијатара у Офенбаху договорено је да ће Градски завод за здравство препоручити великодушно издавање „лекарског уверења за примање болесничке накнаде у случају болести детета“. Уверења лекара и педијатара треба да буду прихваћене од стране установа.

НАПОМЕНЕ ЗА УСТАНОВЕ

Градски завод за здравство и представници педијатара не препоручују редовна мерења температуре приликом уласка у установе.

Мерења температуре термометрима на челу су нетачна и често не одговарају стварној температури ректално. Из тог разлога су термометри за чело неприкладни за примање или искључење деце у некој од установа.

ESPAÑOL

¿Solo un resfriado o COVID-19?

Recomendaciones ante una sospecha de infección con el COVID-19 para jardines de infancia, escuelas, niñeras, guarderías, padres y tutores y pediatras en la ciudad de Offenbach*

REGLAS ACTUALES

De acuerdo a la 2a Ordenanza del Estado Federado de Hesse para el Coronavirus, no se podrá asistir a los jardines de infancia, las niñeras y las escuelas, si el niño o aquellos miembros del mismo hogar (hermanos) muestran síntomas de COVID-19. En lo que sigue, “Jardín de Infancia y /o escuela” incluirá a las niñeras, guarderías y escuelas.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL COVID-19?

Lamentablemente, no existen síntomas inequívocos o que sean propios al 100% del Covid-19, al principio se parece a los resfríos. En una asamblea hecha el 10 de julio de 2020 por representantes de los pediatras de Offenbach, se estableció en acuerdo con la Oficina de Salud Pública la ciudad:

¿QUÉ TOMAR EN CUENTA EN CASO DE SÍNTOMAS LEVES Y TEMPERATURA?

En el caso de niños(as) enfermos(as), con síntomas de enfermedad o camino a enfermarse, la temperatura debe ser tomada en las mañanas por los padres o tutores legales con la ayuda de un termómetro que se pone en el trasero. (Se puede comprar un termómetro, por ejemplo, en droguerías como DM, Rossmann o en la farmacia).

 

 • La temperatura corporal “normal” se define como aquella entre 36,2 y 37,7ºC cuando se toma en el trasero. Los(as) niños(as) sin síntomas y que tienen una temperatura “normal” pueden ir al jardín de infancia o escuela.
 • La temperatura corporal “ligeramente elevada” se define como aquella entre 37,8 a 38,4ºC cuando se toma en el trasero. Los(as) niña(o)s con temperatura “ligeramente elevada” han de quedarse por 24 horas en observación en casa. En caso de que la temperatura vuelva a ser normal al otro día y que no haya síntomas, el niño puede volver al jardín de infancia o la escuela sin tener que presentar un certificado médico. Los/as niños/as con temperaturas “ligeramente elevadas”, que tienen tos o diarrea, deben quedarse por 24 horas en observación en casa.

En caso de que al día siguiente la temperatura vuelva a ser “normal” y de que desaparezcan los síntomas, los(as) niños(as) podrán volver al jardín de infancia o la escuela sin tener que presentar un certificado médico. 

Si se mantienen los síntomas o la fiebre, póngase en contacto con su médico de cabecera o su pediatra. Cuando el/la niño/a esté sano de nuevo, deberá presentar un certificado médico antes de que pueda volver al jardín de infancia o la escuela. 

¿Qué deben tener en cuenta los padres en caso de fiebre?

 • La fiebre se define como la temperatura corporal que supera los 38,5 ºC cuando se toma en el trasero. Los/las niños/as con fiebre o con otros síntomas de enfermedad han de quedarse por 48 horas en observación en casa. De ser necesario, deberá tomarse contacto con el médico de cabecera o con el pediatra.
 • En caso de que la temperatura vuelva a la normalidad hasta dos días después y sin síntomas, el/la niño/a podrá volver al jardín de infancia o la escuela sin tener que presentar un certificado médico.
 • Si se presentan otros síntomas y/o si la fiebre se mantiene, comuníquese con el médico de cabecera o pediatra. Deberá presentarse un certificado médico antes de asistir al jardín de infancia o la escuela.

EXCEPCIONES ESPECIALES 

Si el niño/la niña solo tiene algo de congestión nasal o bien ningún síntoma (fiebre, dolores), el niño podrá seguir yendo al jardín de infancia o escuela, sin tener que presentar un certificado médico. 

INFORMACIÓN ESPECIAL PARA HERMANAS Y HERMANOS SANOS

En los casos descritos más arriba, en los cuals un médico o pediatra ha de examinar al niño/la niña enfermo/a y que deba presentarse un certificado médico para asistir al jardín de infancia o la escuela, el/la hermano/a sano/a que viva en el mismo hogar deberá quedarse también en casa.

ñ   En algunos casos, la Oficina de Salud Pública podrá establecer especificaciones que puedan desviarse de estas.  

NOTas para médicos e instituciones

Se acordó con representantes de los pediatras de Offenbach, que se recomienda la generosa expedición de un “certificado médico para la recepción de un subsidio por enfermedad en caso de enfermedad de un/a niño/a” de parte de la Oficina de Salud Pública. Los certificados de médicos y pediatras deberán ser aceptados por las instituciones.

NOTAS PARA INSTITUCIONES

Las mediciones regulares de temperatura al ingreso a las instituciones no son recomendadas por la Oficina de Salud Pública ni por los representantes de los pediatras. Las mediciones de temperatura con la ayuda de termómetros para la frente son imprecisas y no coinciden con la temperatura real en el trasero. Los termómetros para la frente, por lo tanto, no son apropiados para la inclusión o exclusión de los/las niños/as en una institución.

TÜRKÇE

Nezle mi COVID-19 mu?

Offenbach Belediyesi’nde belediye yönetiminde olan ve olmayan tüm çocuk gündüz bakım evleri, okullar, bakıcılar, ebeveynler ve çocuk doktorları için Covid-19 şüphesi hakkında bilgiler*

Güncel Kurallar

 1. Hessen Korona Düzenlemesi uyarınca, çocuk ya da aynı evde bulunan bir akrabası (kardeş) COVID-19 hastalığına dair belirti gösteriyorsa kreşlere, bakıcılara ve okullara gidilmemelidir. Aşağıda “kreş” sözcüğü bakıcılar ve okullar ile aynı anlamda kullanılacaktır.

COVID-19 hastalık belirtileri nelerdir?

Maalesef, Covid-19’da net ve tek bir hastalık belirtisi bulunmamakta olup başlangıçta tıpkı diğer üşütme hastalıklarına benzerlik göstermektedir.

Offenbach çocuk doktorları temsilcileri ile 10.7.2020 tarihinde yapılan bir görüşmede Sağlık Müdürlüğü ile ortak karara varılarak şunlar tespit edilmiştir:

Hafif semptomlar ve ateş durumunda ebeveynler şu noktalara dikkat etmelidir

Hasta ya da sürekli hasta olan çocuklar varsa ebeveynler tarafından ateş ölçer ile rektal (popodan) sabahları ölçüm yapılmalıdır. (Termometre DM, Rossmann veya eczaneden satın alınabilir.)

 • “Normal” vücut sıcaklığı rektal bölgeden 36,2 ila 37,7°C derece ölçülür. Hastalık belirtisi göstermeyen “normal” ateşi olan çocuklar kreşe gidebilir.
 • Hafif yüksek” vücut sıcaklığı rektal bölgeden 37,8 ila 38,4°C arasında ölçülür. “Hafif yüksek” ateşi olan ve başka bir hastalık belirtisi göstermeyen çocuklar 24 saat boyunca evde gözetim altında olmalıdır. Ertesi gün ateş normale döndüğünde ve başka bir hastalık belirtisi görülmediğinde sağlık raporuna gerek kalmadan çocuk tekrar kreşe gidebilir. “Hafif yüksek” ateşi olan ve öksüren ya da ishali olan çocuklar da 24 saat evde gözetim altında olmalıdır.

Ertesi gün ateş “normale” döndüğünde ve hastalık belirtileri azaldığında, sağlık raporuna gerek kalmadan çocuklar tekrar kreşe gidebilirler.

Hastalık belirtileri ya da ateş devam ediyorsa aile hekiminiz ya da çocuk doktoru ile iletişime geçin. Çocuk tekrar sağlığına kavuştuğunda kreşe gitmeden önce bir sağlık raporu ibraz etmeniz gerekir.

ATEŞ durumunda ebeveynlerin dikkat edecekleri hususlar

 • Ateş rektal bölgeden ölçülen vücut ısısının 38,5 santigrat derecenin üzerinde olması olarak tanımlanır. Ateşi olan ve başka bir hastalık belirtisi göstermeyen çocuklar, 48 saat evde gözetim altında tutulmalı, gerekirse aile hekimi veya çocuk doktoru aranmalıdır.
 • Çocuk, iki gün sonra ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermeden normal vücut sıcaklığına dönerse sağlık raporu sunmadan kreşe geri dönebilir.
 • Başka hastalık belirtileri görülür ve/veya ateş devam ederse aile hekimi/çocuk doktoru ile iletişime geçin. Kreşe gitmeden önce sağlık raporu ibraz edilmelidir.

Özel istisnalar

Çocuğun sadece burun akıntısı varsa veya hiçbir rahatsızlık göstermiyorsa (ateşi yoksa, ağrısı yoksa), çocuk doktor raporu olmadan kreşe gitmeye devam edebilir.

Sağlıklı kardeşler için geçerli olan durum
Doktor ya da çocuk doktorunun hasta çocuğu muayene edeceği ve tekrar başlamadan önce bir sağlık raporunun ibraz edilmesini gerektiren yukarıda açıklanan durumlarda 2. Hessen Korona Düzenlemesi uyarınca aynı evde yaşayan ve herhangi bir rahatsızlığı olmayan kardeşler de evde kalmalıdır.

ñ   Münferit durumlarda Sağlık Müdürlüğü bundan farklı bilgiler verebilir.

Kurumlar ve doktorlar için bilgiler

Offenbach çocuk doktorları temsilcileri ile “çocuk hastalandığında hastalık parası almak için tıbbi sertifika” verilmesi konusunda Sağlık Müdürlüğünden tavsiye alındığı görüşülmüştür. Doktor ve çocuk doktorlarının verdiği raporlar kurumlar tarafından kabul edilmelidir.

Kurumlar için bilgiler

Kurumlara giriş esnasında düzenli ateş ölçümleri Sağlık Müdürlüğü ve çocuk doktorları temsilcileri tarafından önerilmemektedir.

Alın termometreleri ile sıcaklık ölçümleri kesin değildir ve rektal bölgedeki gerçek ateş ile genelde örtüşmez. Bu nedenle, alın termometreleri çocukların kuruma alınması veya alınmaması için uygun değildir.

URDU

زکام یا کوویڈ۔19؟

آفن باخ شہر میں بچوں کی دیکھ بھال کے لئے تمام سرکاری اورغیر

سرکاری سنٹرز،اسکولوں، بچوں کی نینی، والدین اوربچوں کے ماہرڈاکٹر، خاتون ڈاکٹر کے لئے کوویڈ ۔19 کے شک کے بارہ میں معلومات

موجودہ قوانین

صوبہ ہیسن کے دوسرے ضابطہ۔کورونا کے مطابق اگر بچے یا افراد خانہ جو ایک گھرانے میں شامل ہوں (بہن بھائی) میں کوویڈ۔19 کی علامات ظاہر ہوں تو اُنہیں  کنڈر گارٹن، اسکولوں میں اور نینی کے کے الفاظ انہی معنی „بچوں کی دیکھ بھال سینٹرزپاس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مندرجہ ذیل حصہ میں میں نینی اور اسکولوں کے لئے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔

کوویڈ۔19 بیماری کی علامات کیا ہیں؟

بدقسمتی سے کوویڈ۔19 بیماری کی کوئی پختہ اور واضع علامات نہیں ہیں۔ آغاز میں یہ زکام جیسی دوسری بیماریوں سے ملتی جُلتی ہیں۔ اوفن باخ کے بچوں کے ماہرڈاکٹروں کے نمائندگان کے ساتھ مورخہ 2020۔7۔10 کے تبادلہ خیال میں سرکاری محکمہ صحت سے مشاورت میں یہ طے کیا گیا ہے:

معمولی سی علامات اور بخار کی صورت میں والدین یہ خیال رکھیں۔

بیمار یا بیماری کے آثار ہونے پر والدین صبح کے وقت تھرمامیٹر کے ساتھ پیٹھ میں بچوں کا درجہ حرارت ماپیں۔ (تھرمامیٹر ڈی ایم، روسمان، یا فارمیسی میں خریدا جاسکتا ہے)

 درجہ حرارت 36،2 تا 37،7 ڈگری سینٹی گریڈ سمجھا جاتا ہے۔  عام ۔  جسم کا پیٹھ میں ماپا گیا

 ہو وہ بچوں کی دیکھ بھال سینٹر عام بیماری کی علامات کے بغیر بچے، جن کا درجہ حرارت میں جاسکتے ہیں۔

 سمجھا جاتا ہے۔  ہلکا سا اوپر۔  پیٹھ میں ماپا گیا 37،8 تا 38،4 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت

 درجہ حرارت ہو لیکن بیماری کےکوئی آثار نہ ہوں تو انہے مشاہدہ کیلئے   „ہلکا سا اوپر„بچوں کا اگر

24 گھنٹے گھر پررکھا جائے۔ اگلے دن تک عام درجہ حرارت ہونے اور بیماری کے کوئی آثار نہ ہونے کی صورت میں بچہ ڈاکٹر کی تصدیق پیش کئے بغیر بچوں کی دیکھ بھال سینٹڑ میں جاسکتا ہے۔

 ہو،انہیں کھانسی یا دست کی شکایت ہو تو وہ بھی مشاہدہ کیلئے „ہلکا سا اوپر„ جن بچوں کا درجہ حرارت 24 گھنٹے گھر پر رہیں۔

 درجہ حرارت ہونے اور بیماری کے آثار ختم ہونے کی صورت میں بچے „عام“ اگلے دن تک

ڈاکٹر کی تصدیق پیش کئے بغیر بچوں کے دیکھ بھال سینٹڑ میں جاسکتے ہیں۔

اگر بیماری کے آثار یا بخار رہے، تو اس صورت میں اپنے فیملی۔ یا بچوں کےماہر ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں۔ جب بچہ دوبارہ صحت یاب ہوجائے، تو بچوں کی دیکھ بھال سینٹڑ میں دوبارہ جانے سے پہلے آپ کو ڈاکٹر کا تصدیق نامہ پیش کرنا ہوگا۔ 

بخار کی صورت میں والدین کو یہ خیال رکھنا چاہیے

۔ جسم کا پیٹھ میں ماپا گیا 38،5 ڈگری سینٹی گریڈ سےاوپر درجہ حرارت بخار سمجھا جاتا ہے۔

 جن بچوں کو بخار ہو اور بیماری کے کوئی آثار نہ ہوں تو اُنہیں مشاہدہ کے لئے 48 گھنٹے گھر پررہنا چاہئے۔ حسب ضرورت فیملی یا بچوں کے ماہر ڈاکٹر کے ساتھ بذریعہ ٹیلیفون رابطہ کریں۔

۔  دو دن بعد تک عام درجہ حرارت ہونے پراور بیماری کی مزید شکایات کے بغیر بچہ ڈاکٹر کے تصدیق  نامہ کے بغیر دوبارہ دیکھ بھال سینٹڑ میں جا سکتا ہے۔ 

۔  اگر بیماری کی اورعلامات شامل ہوجائیں اور/ یا بخار ہوتا رہے، تو اپنے فیملی/ بچوں کے ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔  بچوں کی دیکھ بھال سینٹڑ میں واپس جانے سے پہلے ڈاکٹر کا تصدیق نامہ پیش کرنا ہوگا۔

خصوصی رعائت      

اگر بچے کو صرف معمولی سا زکام ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور شکایات نہ ہوں (نہ بخار نہ درد ہو)، تو پھر بچہ ڈاکٹر کا تصدیق نامہ پیش کئے بغیر بچوں کی دیکھ بھال سینٹڑ میں جاسکتا ہے۔

صحت مند بہن بھائی بچوں کے لئے یہ اطلاق ہوتا ہے                         

مندرجہ بالا معاملات میں بیان کیے گئے، جہاں تک بیمار بچے کی دوبارہ حاضری سے پہلے اُس کا ڈاکٹر یا بچوں کےماہر ڈاکٹر سے معائنہ کروا نا اور ڈاکٹری تصدیق نامہ پیش کرنا لازمی ہو، اس صورت میں بمطابق صوبہ ہیسن کے دوسرے ضابطہ۔کورونا، اُسی گھرانے میں رہنے والے صحت مند بہن بھائی کا بھی گھر پررہنا لازمی ہے۔
 انفرادی صورتحال میں محکمہ صحت متبادل انتظامات طے کر سکتے ہیں۔ ñ 

اداروں اور ڈاکٹروں کیلئے ہدایات    

اوفن باخ بچوں کے ماہرین ڈاکٹرز کے نمائندگان کے ساتھ یہ تبادلہ خیال کیا گیا، کہ سرکاری محکمہ صحت کی یہ  سفارش ہے کہ اگر بچہ بیمار ہے تو بیماری کے الاؤنس حاصل کرنے کیلئے ڈاکٹری تصدیق نامہ کُھلے دل سےمہیا کیا جائے۔ ڈاکٹری اور بچوں کے ماہرین ڈاکٹروں کے تصدیق نامے اداروں کو منظور کرنا ہونگے۔                     

سینٹرز کے لئے ہدایات  

سرکاری محکمہ صحت اور بچوں کے ماہرین ڈاکٹروں کے نمائندگان کی طرف سے عمارت میں داخلے کے وقت باقائدہ درجہ حرارت چیک کرنے کا کوئی مشورہ نہیں ہے۔

پیشانی سے درجہ حرارت ماپنےوالے تھرمامیٹرعین درست نہیں ہوتے اور پیٹھ سے ماپے گئے حقیقی درجہ حرارت سے متفرق ہوتے ہیں۔ لہذا پیشانی والا تھرمامیٹر بچوں کو کسی سینٹر میں شامل کرنے یا خارج کرنے کے لئے موزوں نہیں ہیں۔

Erläuterungen und Hinweise